Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Augeri s.r.o.

Orgány dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Ružinovská 8, 82009 Bratislava.

1. Zmluvné strany

1.1 Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť Augeri s.r.o., so sídlom Komárnická 20, 82103 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 564 778, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 71778/B.

1.2 Kupujúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie osoba uzatvárajúca s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov elektornickej komunikácie, a ktorá v procese objednávky akceptovala tieto všeobecné obchodné podmienky.

1.3 Predávajúci predáva svoj tovar a/alebo služby výhradne za nasledujúcich podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy slobodnú vôľu tieto podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru a/alebo služby, alebo túto zmluvu neuzavrieť.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 K uzatvoreniu zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok dochádza doručením prejavu vôle kupujúceho predávajúcemu odoslaného, alebo vysloveného prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ktorým kupujúci akceptuje ponuku predávajúceho a tieto všeobecné obchodné podmienky.

2.2 Ponuka predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke predávajúceho, na ktorej sú zverejnené aj tieto všeobecné obchodné podmienky, a je platná po dobu jej zverejnenia.

2.3 Kupujúci odoslaním objednávky s vyplnenými kontaktnými údajmi a príslušnou voľbou objednávaného množstva tovaru za uvedenú cenu, záväzne objednáva u predávajúceho tovar v zvolenom množstve a za uvedenú cenu.

3. Tovar

3.1 Opis tovaru, ktorého dodanie je predmetom zmluvy je uvedený na internetovej stránke predávajúceho, prostredníctvom ktorej kupujúci realizuje objednávku tovaru.

4. Cena

4.1 Cena za tovar je uvedená na internetovej stránke predávajúceho a je akceptovaná kupujúcim odoslaním objednávky.

4.2 Cena za dopravu tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho a je akceptovaná kupujúcim odoslaním objednávky.

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru vrátane poštovného formou dobierky pri doručení tovaru, alebo bezhotovostnou platbu platobnou kartou pred odoslaním tovaru,  prostredníctvom služby CardPay ktorú predávajúci poskytuje v spolupráci s bankou Tatra Banka a.s.

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednané množstvo tovaru čo najrýchlejšie po prijatí objednávky, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia objednávky.

5.2 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar odovzdaním na prepravu prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej poštovej služby, ktorým je Slovenská Pošta, a.s., alebo prostredníctvom kuriérskej služby DHL, alebo si kupujúci tovar prevezme osobne v zmluvnom sklade predávajúceho, ktorým je ComGate s.r.o. so sídlom Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji. Kupujúci je povinný v prípade že mu odoslaný tovar nebol doručený do 7 pracovných dní od odoslania, o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho. Predávajúci je v takomto prípade povinný preveriť dôvody nedoručenia tovaru a zjednať nápravu.

5.3 Náklady na poštovné a balné pri dodaní tovaru znáša kupujúci, a to vo výške uvedenej na internetovej stránke predávajúceho.

5.4 V prípade ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri  zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci sa zväzuje poskytnúť kupujúcemu predĺženú 15 dňovú lehotu na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.2 Kupujúci môže použiť pri odstúpení od zmluvy vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy ktorý je k dispozícii na stiahnutie na internetových stránkach predávajúceho.

6.3 Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný predávajúcemu tovar vrátiť.

6.4. V súlad s ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

6.5 Predávajúci je v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy povinný prevziať tovar vrátený kupujúcim a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.

6.6 Náklady na prepravu tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci.

6.7. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu na adresu: Augeri- Comgate s.r.o. Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji.

6.8 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutú napríklad v dôsledku neprebratia alebo poškodením tovaru kupujúcim.

6.9. Predávajúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu tovaru a poštovné najneskôr do 7 dní od objednania.

7. Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru alebo služby

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

7.2 Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

7.3 Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:

 • identifikáciu objednávky (číslo alebo dátum objednávky, číslo faktúry),
 • označenie predávajúceho,
 • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,
 • dôvod reklamácie,
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
 • dátum a podpis kupujúceho.

7.4 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru či služby, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar či službu za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo služba mohla riadne užívať ako tovar alebo služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru či služby alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov od prebratia tovaru či služby, alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti tovaru, ktorý podlieha skaze.

7.5 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.6 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.7. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

7.8. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci pri svojej registrácii na internetových stránkach eshopu alebo odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • adresa bydliska alebo dodacia adresa kupujúceho.

Kupujúci pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

 • spracovaním získaných osobných údajov,
 • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

8.2 Súhlas kupujúceho podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov. Kupujúci je oboznámený s tým, že bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť splnený záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy, nakoľko bez dostatočnej identifikácie kupujúceho by takáto zmluva nemohla vzniknúť.

8.3 Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže predávajúcemu spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

8.4 Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služby, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru a zasielanie informačných správ, ak k tomu kupujúci vyjadril osobitný súhlas.

8.5 Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejnené.

8.6 Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia predávajúceho. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene predávajúceho, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu.

8.7 Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté 3. osobám, ktoré zabezpečujú skladovanie alebo prepravu zakúpeného tovaru, osobám ktoré zabezpečujú zákaznícky servis a zastupujú predávajúceho pri povinnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy. Týmito osobami sú prevádzkovatelia logistických služieb, služieb kontaktného centra zákazníckej podpory a prepravných služieb.

8.8 Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

8.9 Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

8.10 Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,

b) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

c) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

d) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,

e) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

8.11 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

8.12 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Právne vzťahy týmito všeobecnými podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka.

9.2 Uzatvorením zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci vyhlasuje, že zmluvu neuzatvára v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že obsahu zmluvných dojednaní plne porozumel, že uzatvorenie zmluvy je prejavom jeho slobodnej a vážnej vôle, pričom súhlas s obsahom zmluvných dojednaní vyjadruje akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok.